ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

De rechtsverhouding tussen Garage De Witte , met maatschappelijke zetel te België 9170 Sint-Gillis-Waas , Sint-Niklaasstraat 92, ingeschreven in de Kruispunt Bank Ondernemingen onder het nummer 0466973440 worden beheerst door onderstaande voorwaarden.

Ondertekening van de overeenkomst houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van huidige voorwaarden in, met uitsluiting van alle andersluidende. In geval van verhuurovereenkomst is de ondertekenaar hoofdelijk verantwoordelijk gehouden in de verplichtingen van de huurder in wiens naam hij verklaart te handelen. In geval van verhuurovereenkomst wordt de huur aangegaan aan de op de voorkant aangegeven en overeengekomen tarieven. Indien U vragen of klachten hebt met betrekking tot de diensten verleend door Garage De Witte, de aangeboden producten, de website www.garagedewitte.be of de huidige Algemene Huurvoorwaarden gelieve dan contact op te nemen door het zenden van een schrijven aan: Garage De Witte nv Sint-Niklaasstraat 92 9170 Sint-Gillis-Waasdoor het zenden van een e-mail aan naverkoop@garagedewitte.be telefonisch contact naar volgend nummer +3237704742, van maandag tot en met vrijdag van 8 h tot 19h.

Onverminderd de bepalingen vervat in huidige Algemene Huurvoorwaarden omtrent het gebruik van het voertuig dient men minstens 23 jaar oud te zijn om een bestelling te kunnen plaatsen en/of een overeenkomst met Garage De Witte nv kunnen ondertekenen.

ARTIKEL 2 HERROEPINGSRECHT

Indien de huurovereenkomst wordt afgesloten in een filiaal of agentschap van Garage De Witte nv is er geen herroepingsrecht.

Indien de huurovereenkomst op afstand wordt afgesloten of buiten de verkoop ruimten van Garage De Witte nv heeft de huurder het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst werd aangegaan. Wanneer de overeenkomst volledig is uitgevoerd zal het herroepingsrecht in elk geval uitdoven.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de huurder de klantendienst van Garage De Witte nv via een ondubbelzinnige verklaring (vb. Schriftelijk per gewone of per elektronische post) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het in bijlage 2 van het boek VI van het Wetboek Economisch recht voorziene modelformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Koper om zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzonden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

De huurder dient in geval van uitoefening van zijn herroepingsrecht de voertuigen niet later dan 14 dagen nadat hij Garage De Witte nv op de hoogte heeft gesteld van de uitoefening van zijn herroepingsrecht terug in de leveren in een Garage De Witte nv agentschap tijdens de openingsuren van dit agentschap en in elk geval niet later dan de einddatum voorzien in zijn overeenkomst.

Een eventuele terugbetaling zal worden toegekend nadat de betrokken voertuig(en) zijn ontvangen en gecontroleerd door Garage De Witte nv conform de in deze Algemene Huurvoorwaarden opgenomen procedures.

De huurder zal gehouden zijn de verbruikte huurdagen alsook alle andere bedragen die conform deze Algemene Huurvoorwaarden aan hem ten laste kunnen gelegd worden naar aanleiding van het in gebruik nemen en het gebruik van het voertuig te vergoeden. Garage De Witte nv wijst erop dat omwille van een inkorting van de huurtermijn naar aanleiding van het herroepingsrecht andere huurtarieven kunnen van toepassing zijn. Deze huurtarieven zijn ter beschikking op de website en in de filialen van General Lease, de huurder verklaart er voor aanvang van de huurovereenkomst kennis van genomen te hebben.

Garage De Witte nv zal de huurder, in voorkomend geval, terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de huurder de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de huurder uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen de huurder voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

Bij overmatig gebruik van het herroepingsrecht door een huurder behoudt Garage De Witte nv zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

ARTIKEL 3: VOORWAARDEN OM EEN WAGEN TE KUNNEN HUREN

Huurder moet in het bezit zijn van een rijbewijs, geldig in het land van de verhuur alsook in alle andere landen waar het voertuig zal gebruikt worden. Het rijbewijs moet zijn uitgegeven door de bevoegde autoriteiten minstens 12 maanden voor de start van de verhuur. Als toevoeging op het normale rijbewijs, is een internationaal rijbewijs ook verplicht indien het normale rijbewijs geschreven is in een andere taal dan de taal van het land van het verhuurbedrijf of bestaat uit tekens die onleesbaar zijn in het land van het verhuurbedrijf. Het internationale rijbewijs is alleen geldig in het geval vergezeld van het normale rijbewijs.

Huurder moet in het bezit zijn van een geldig identiteitskaart of paspoort. Huurder dient ouder te zijn dan 23 jaar en reeds minstens 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, wanneer huurder jonger is dan 25 zal een young driver surcharge aangerekend worden. Bovenstaande voorwaarden zijn ook van toepassing op bijkomende chauffeurs.

Huurder dient in het bezit te zijn van een geldige kredietkaart met de vervaldatum na de einddatum van het verhuurcontract.

ARTIKEL4: AFSLUITEN EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

De huur/terbeschikkingstelling neemt pas een aanvang na ondertekening van de overeenkomst met de tegensprekelijke vaststelling van de schade en de betaling van de eventuele waarborg, waarvan het bedrag op de voorzijde van huidige overeenkomst is vermeld, en in geval van een verhuurovereenkomst de verschuldigde huurgelden. Zij wordt pas stopgezet op het ogenblik dat het voertuig door Garage De Witte nv effectief in ontvangst wordt genomen. Voor ieder gestarte periode van 24 uren wordt een volledig extra dagtarief aangerekend met uitzondering van de gratieperiode van 1 uur na het voorziene aankomstuur, zonder dat dit een stilzwijgende velenging van de overeenkomst als gevolg heeft.

De huurder dient Garage De Witte nv te verwittigen indien hij tijdens de duur van het huurcontract de wagen zal gebruiken buiten de nationale grenzen.

De huurder dient contact te nemen met voor bijkomende beperkingen/verplichtingen betreffende het gebruik van de wagen over de grenzen.

Een vergoeding van € 4.500 zal opgelegd worden indien de verhuurwagen zonder toestemming van Garage De Witte nv wordt achtergelaten in een land waar het gebruik van de wagen niet is toegestaan.

Indien de huurder de verhuurovereenkomst wil verlengen of een verhuurovereenkomst wenst aan te gaan na de periode van terbeschikkingstelling dient hij vóór het verstrijken van de initiële overeenkomst contact op te nemen met Garage De Witte nv om de verlenging of de nieuwe overeenkomst te regelen.

Bij niet tijdige inlevering zal dit door Garage De Witte nv aanzien worden als oplichting, bedriegerij en misbruik van vertrouwen. In elk geval zal de huurder bij laattijdige inlevering vanaf het vijfde uur een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding voor winstderving en administratiekosten van 150 EURO (exclusief BTW) verschuldigd zijn. Voor het ophalen van een om welke reden dan ook zonder schriftelijk akkoord van Garage De Witte nv achtergelaten voertuig zal aan de huurder een vergoeding aangerekend worden ad 1,50 EURO/Km (exclusief BTW) met een minimum van 300 EURO (exclusief BTW).

Na beëindiging van de verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingsovereenkomst heeft Garage De Witte nv bij niet teruggave van het voertuig het recht het voertuig op kosten van de huurder, waar zij het aantreft, terug in bezit te nemen, de huurder geeft daartoe uitdrukkelijk toestemming aan de aangestelde van Garage De Witte nv zich toegang te verschaffen tot de door hem gebruikte gebouwen en terreinen. In geval van diefstal van het voertuig zal deze overeenkomst geacht worden te lopen tot op het ogenblik dat de huurder aan Garage De Witte nv een attest van klachtneerlegging wegens diefstal bij de bevoegde politiediensten overhandigt.

In geval van faillissement, gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening of kennelijk onvermogen van de huurder heeft Garage De Witte nv het recht de verhuurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, de huurgelden zullen in voorkomend geval tot op die datum afgerekend worden.

In geval van gebruik van het voertuig in strijd met huidige overeenkomst heeft Garage De Witte nv eveneens het recht de verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingsovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen met betaling door de rechthebbende van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 10 dagen huur, na afrekening van de huurgelden tot op datum van deze ontbinding.

ARTIKEL 5: STAAT VAN HET VOERTUIG

Garage De Witte nv verzekert dat het voertuig rijwegvaardig is en geschikt voor verhuur bij het begin van de huurperiode. De huurder erkent het voertuig in ontvangst genomen te hebben in de staat zoals deze blijkt uit de vermeldingen op de tegensprekelijke schadevaststellingen, volledig gereinigd en voorzien van de wettelijk verplichte veiligheidsuitrusting. Bij het binnenleveren van het voertuig zal eveneens tegensprekelijk de staat van het voertuig vastgesteld worden. Alle eventuele kosten aan het voertuig om het terug in de staat te herstellen waarin het zich bevond bij de aanvang van de overeenkomst, inclusief het terug op aanvangspeil brengen van de brandstof, komen ten laste van de huurder, één en ander eventueel beperkt tot het maximum per schadegeval zoals vermeld op deze verhuurovereenkomst onder de noemer “Verantwoordelijkheid”, indien aan de toepassingsvoorwaarden van deze beperking voldaan is.

De door Garage De Witte nv gehanteerde vergoedingen zullen in elk geval niet hoger liggen dan de voor de desbetreffende schades vastgestelde “informex”-vergoedingen in voorkomend geval. Bij het binnenleveren van het voertuig met een lager brandstofpeil dan bij aanvang zal de huurder een vergoeding moeten betalen. Indien de huurder het voertuig dusdanig vuil, exterieur en/of interieur, binnenlevert dat een gedetailleerde vaststelling van de staat van het voertuig niet onmiddellijk mogelijk is of indien de huurder niet wenst te wachten op het uitvoeren van een tegensprekelijke vaststelling is het bijgevolg onmogelijk om op het ogenblik dat het voertuig wordt binnengeleverd en/of achtergelaten een tegensprekelijke vaststelling van het voertuig te maken.

In deze gevallen zal Garage De Witte nv op het ogenblik dat zij het voertuig effectief onder haar beheer neemt en/of op het ogenblik dat het voertuig voldoende gereinigd is een vaststelling van de staat van het voertuig maken, bij vaststelling van bijkomende schade aan het voertuig en/of dat het voertuig vuil is en dient gereinigd te worden en/of het voertuig met minder brandstof wordt ingeleverd dan bij vertrek, zal zij de huurder hiervan schriftelijk op de hoogte stellen tezamen met een begroting van de vergoeding voor de aldus gedane vaststellingen.

In geval van niet akkoord door de huurder met de door Garage De Witte nv vastgestelde herstelvergoedingen en/of gedane schadevaststellingen in de hiervoor beschreven gevallen dient hij Garage De Witte nv hiervan binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de door Garage De Witte nv gedane mededeling schriftelijk op de hoogte te brengen. Bij gebreke aan zulkdanige melding binnen de gestelde termijn wordt het akkoord van de huurder onherroepelijk vermoed. In geval zulke melding van niet akkoord wel gedaan wordt zal het dossier zo spoedig als mogelijk voorgelegd worden aan een in gemeen overleg aangeduide autodeskundige die een definitieve beslissing, waartegen geen beroep openstaat, zal nemen aangaande de vastgestelde schades en de daaraan verbonden correcte herstelvergoedingen, kosten hiervan zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld of zullen verdeeld worden over de partijen in de verhouding zoals door de deskundige bepaald. Indien voorhanden zal de deskundige zich baseren op de tegensprekelijke vaststellingen en de bij inlevering door Garage De Witte nv of diens aangestelde genomen foto’s.

De huurder aanvaardt uitdrukkelijk het voertuig in een normale staat van werking ontvangen te hebben. In negatief geval heeft hij tot 4 werkuren na in ontvangstname van het voertuig de mogelijkheid om dit aan Garage De Witte nv te melden. Alle mechanische schade aan het voertuig welke te wijten is aan het gebruik van het voertuig en/of de mechanische schade aan het voertuig die substantieel is toegenomen door het gebruik van het voertuig door de huurder zal volledig en onverkort ten laste van deze vallen. Bij vaststelling van mechanische schade aan het voertuig waarvan onze deskundigen besluiten dat deze met zekerheid is ontstaan tijdens het gebruik van het voertuig door de huurder omwille van een foutief gebruik, zal deze hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden, hij beschikt dan over een periode van 3 werkdagen om zijn eventuele bezwaren te laten geworden en een tegensprekelijke expertise aan te vragen, in geval van niet-reactie zal hij onherroepelijk als aansprakelijk voor de bijkomende schade beschouwd worden.

ARTIKEL 6: WAARBORG

Garage De Witte nv heeft het recht om van de huurder te eisen dat deze, na ondertekening van de huurovereenkomst, een bepaald bedrag op zijn rekening blokkeert. Dit bedrag zal in de huurovereenkomst worden vermeld en zal worden berekend op basis van de voorziene huurperiode van het voertuig, de schatting van het aantal af te leggen kilometers, de categorie van het gehuurde voertuig, indien van toepassing ook de onderschreven verzekeringen en het bedrag van resterende franchisekosten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien er bij voorbeeld geen bijkomende verzekeringen of dekkingen tegen diefstal en/of schade werd afgesloten, dan kan de waarborgsom oplopen tot een bedrag dat overeenstemt met het maximumbedrag waarvoor de huurder aansprakelijk kan gesteld worden bij ongevallen of de restwaarde van het voertuig in geval van verlies of diefstal van het voertuig.

De waarborg zal verzekerd worden door een credit card of elke andere betaalwijze die door Garage De Witte nv wordt geaccepteerd. De huurder verleent Garage De Witte nv expliciete toestemming om alle verschuldigde bedragen te innen van deze credit card of via andere geaccepteerde betaalwijzen, dit conform de bepalingen uit de algemene voorwaarden en/ of specifieke bepalingen uit de huurovereenkomst zoals: de schade, de extra afgelegde kilometers, de bijkomende huurdagen, de eventuele brandstoftoeslag, de franchises.

Indien de huurder alle verplichtingen is nagekomen en de verschuldigde bedragen zijn betaald, zal Garage De Witte nv op het einde van de huurperiode de daadwerkelijk gestorte waarborgsom terugbetalen aan de huurder en verbindt Garage De Witte nv op de waarborg anders dan in geld gesteld geen beroep te doen

ARTIKEL 7: GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

De huurder is verantwoordelijk voor elke inbreuk op de contractuele bepalingen alsook op de vigerende wetten en verkeersreglementering gedurende de verhuurperiode. Op vraag de politie kan Garage De Witte nv de persoonlijke gegevens van de huurder aan hen bezorgen. Dit zal gebeuren binnen het wettelijke kader betreffende de privacy en bescherming van persoonsgegevens.

De Garage De Witte nv vloot is 100% rookvrij. Bij teruggave van een wagen waarvan vastgesteld wordt dat erin gerookt werd, zal een forfaitaire schadevergoeding van € 250 (exclusief BTW) aangerekend worden. Het voertuig wordt verhuurd/ter beschikking gesteld met het oog op een normaal gebruik. In geval van een huurovereenkomst met onbeperkte kilometers wordt ‘onbeperkt’ bedoeld in het kader van een normaal gebruik of in elk geval minder dan 500 km per dag en minder dan 10.000 km per maand. Bij overschrijden van deze maxima zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn van € 0,5 (exclusief BTW) per overschrijdende kilometer, behoudens bewijs van grotere schade door Garage De Witte nv Het voertuig mag op verantwoordelijkheid van de huurder slechts gebruikt worden mits stipte naleving van de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen. De huurder wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat onze voertuigen niet uitgerust zijn met winterbanden, tenzij uitdrukkelijk andersluidende melding, en dat zij bijgevolg niet mogen gebruikt worden in die landen die verplicht gebruik van winterbanden voorzien tijdens de periode dat die verplichting geldt noch in die landen waar voorzien is dat het niet gebruiken van winterbanden tijdens bepaalde periodes op eigen verantwoordelijkheid gebeurt en/of uitgebreide aansprakelijkheden voorzien zijn wegens het niet gebruiken van winterbanden tijdens die periodes.

Het is de huurder verboden het gehuurde goed:

 1. te gebruiken om gelijk welk ander voorwerp te duwen of te slepen;
 2. te gebruiken voor illegale doeleinden;
 3. te laten gebruiken door een bestuurder welke niet als dusdanig op de overeenkomst vermeld wordt;
 4. onder te verhuren;
 5. te gebruiken voor snelheidsproeven of andere wedstrijden;
 6. te gebruiken voor bezoldigd goederenvervoer, behoudens indien het gaat om bedrijfswagens;
 7. te gebruiken voor koeriersdiensten of bezoldigd personenvervoer of daarmee gelijkgesteld personenvervoer ;
 8. te gebruiken met dak koffer, bagagedrager of andere, tenzij voorzien door Garage De Witte nv;
 9. te gebruiken voor transport van zware objecten, licht ontvlambare en gevaarlijke producten of producten welke vlekken maken;
 10. te gebruiken voor verhuur of voor scholinG
 11. te gebruiken voor vervoer van eender welk goed dat door zijn geur of toestand, de wagen kan beschadigen of Garage De Witte nv tijd of geld doet verliezen waardoor de wagen niet onmiddellijk terug verhuurd kan worden;
 12. te gebruiken in landen welke niet op de verzekeringskaart voorkomen alsook de landen welke op de voorzijde van deze overeenkomst uitdrukkelijk uitgesloten worden, onverminderd de bepalingen van paragraaf 1 van huidig artikel.

Elke inbreuk op één van bovenstaande bepalingen geeft Garage De Witte nv het recht om de overeenkomst automatisch en zonder enige ingebrekestelling ten laste van de huurder te verbreken zonder dat deze aanspraak kan maken op teruggave van onverbruikte huurgelden, behoudens bewijs van grotere schade. De huurder alleen beschikt over het recht van beheer van het voertuig gedurende de huurperiode/periode van terbeschikkingstelling en draagt er bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor.

ARTIKEL 8: ONDERHOUD VAN HET VOERTUIG

Alle kosten voor normaal onderhoud en herstellingen vallen ten laste van Garage De Witte nv alle kosten te wijten aan nalatigheid van de huurder (bijv. Motorschade door gebrek aan motorolie of koelvloeistof, gebruik verkeerde brandstof, schade door overbelasting enz.) vallen ten laste van de huurder. Huurder mag geen herstellingen van welke aard dan ook aan het voertuig laten uitvoeren behoudens met de toestemming van Garage De Witte. De huurder dient alle door de constructeur voorgeschreven dagelijkse controles van de vloeistofniveaus uit te voeren als goede huisvader en indien een onderhoudsinterval bereikt wordt, dadelijk contact op te nemen met Garage De Witte nv en niet meer verder te rijden met het voertuig. Deze voorschriften kunnen voor elk voertuig in de documenten die zich in het handschoenvakje bevinden geraadpleegd worden.

ARTIKEL 9: BETALINGEN

In het kader van huidige verhuurovereenkomst/terbeschikkingstellingsovereenkomst is de huurder volgende bedragen verschuldigd aan Garage De Witte nv:

eventueel verbruik brandstof, eventuele kosten voor reiniging bij extreme bevuiling, eventuele herstellingen van bijkomende schades alsook de gevolgen van diefstal tot het bedrag waar de huurder volgens zijn overeenkomst aansprakelijk voor is, en alle kosten voor het laattijdig binnenbrengen en/of verkeerd gebruik van het voertuig;

alle kosten, met inbegrip van de gerechts- en administratiekosten, door Garage De Witte nv gemaakt ter invordering van de door de huurder verschuldigde bedragen die niet op vervaldag werden voldaan;

alle kosten welke voortvloeien uit het gebruik door de huurder van het voertuig, inbegrepen depannagekosten na ongeval waarbij de bestuurder van het middels huidige overeenkomst gehuurde/terbeschikkinggestelde voertuig in fout is. Per proces-verbaal en/of retributie die door Garage De Witte nv ontvangen wordt betreffende de periode dat het voertuig onder beheer van de huurder is zal door deze een behandelingskost van € 24.8 (exclusief BTW) verschuldigd zijn, en dit per schrijven en/of herinneringsschrijven dat Garage De Witte nv dient te versturen. Wat betreft de parkeerretributies welke aan Garage De Witte nv worden toegezonden zullen deze, teneinde de kosten voor de huurder niet te doen oplopen, door Garage De Witte nv voldaan worden bij ontvangst van de eerste melding. Garage De Witte nv zal de aldus door haar betaalde sommen aan huurder aanrekenen, onverminderd de toepassing van de bovenvermelde behandelingskost van € 24.8 (exclusief BTW).

Indien de factuur niet betwist wordt binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum, dan zal Garage De Witte nv geen verdere betwistingen meer accepteren.

De facturen zijn contant betaalbaar. Voor niet op vervaldag betaalde facturen zal van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar alsook een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog openstaande bedrag met een minimum van 75 EURO.

ARTIKEL 10: RISICO

Personen contractueel gerechtigd het voertuig te besturen zijn tijdens de looptijd van de huur/terbeschikkingstelling conform de Belgische wetgeving verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid. Regres van de verzekeraar valt steeds ten laste van de huurder.

Schade aan voorwerpen van de bestuurder is niet verzekerd. De huurder is steeds aansprakelijk voor alle eigen schade aan het voertuig op welke wijze deze ook tot stand gekomen is, behoudens deze voortvloeiend uit feiten waarvoor een identificeerbare derde aansprakelijk is, met een maximum zoals vermeld op de overeenkomst onder de noemer “Verantwoordelijkheid”.

Een beperking van de aansprakelijkheid voor de eigen schade aan het voertuig zal slechts uitwerking hebben indien alle uit huidige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen correct nageleefd werden en is enkel van toepassing indien dit uitdrukkelijk werd aangegeven op de voorzijde van deze overeenkomst waarbij de voor deze optie van toepassing zijnde prijs uitdrukkelijk is opgenomen in de prijsberekening eveneens op de voorzijde van deze overeenkomst. Onder eigen schade wordt verstaan schade aan het voertuig en schade aan het voertuig veroorzaakt door diefstal buiten de schuld van de huurder, aanrijding met wild, natuurkrachten, vandalisme en terrorisme alsook glasbraak, ongevallen zonder derden en ongevallen waarbij de derde vluchtmisdrijf pleegde. De bedragen vermeld onder de hoofding “Verantwoordelijkheid” gelden per schadegeval. Schade aan het dak en de binnenkant van het voertuig vallen steeds onbeperkt ten laste van de huurder.

De huurder van een UITRUSTING eenheid dient dit eenheid in de staat waarin hij/zij het gekregen heeft terug te brengen. Indien dit niet het geval zou zijn zal de huurder aansprakelijk zijn voor een bedrag gelijk aan de vervang waarde.

Administratiekosten ten belopen van € 40 (exclusief BTW ) zijn in geval van een ongeval zonder derden of in fout onherroepelijk ten laste van de huurder. Bij ongeval in fout in het buitenland is de repatriëring ten laste van de huurder tenzij anders overeengekomen, in geval de huurder op welke wijze dan ook schuld heeft aan het ongeval zal de overeenkomst geacht worden verder te lopen tot op het ogenblik dat het voertuig terug ter beschikking is van Garage De Witte nv.

Schade door Garage De Witte nv geleden in geval van diefstal is beperkt tot het bedrag zoals vermeld onder de hoofding “Verantwoordelijkheid” op de voorzijde van de overeenkomst, behoudens in geval van diefstal met de originele sleutels en meer in het algemeen diefstal welke te wijten was aan onachtzaamheid van de huurder of het niet afgesloten achterlaten van het voertuig, deze valt steeds volledig ten laste van de huurder.

Indien de huurder een bijkomende beperking van de aansprakelijkheid in geval van schade aan het voertuig heeft genomen kan hij eveneens een verdere beperking van zijn aansprakelijkheid voor diefstal nemen, deze verdere beperking is enkel van toepassing indien dit uitdrukkelijk werd aangegeven op de voorzijde van deze overeenkomst én de voor deze optie van toepassing zijnde prijs uitdrukkelijk is opgenomen in de prijsberekening eveneens op de voorzijde van deze overeenkomst.

De geldigheid van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid alsook de beperkingen in verantwoordelijkheid voor eigen schade en diefstal is strikt beperkt tot de huurperiode/periode van terbeschikkingstelling, daarbuiten zal de huurder integraal aansprakelijk zijn voor alle eventuele schade aan het voertuig en personen. De beperkingen in verantwoordelijkheid voor eigen schade en diefstal in hoofde van de Huurder is enkel geldig indien deze Huurder voldoet aan alle contractuele verplichtingen zoals opgenomen in onderhavige overeenkomst. In geval van een ongeval met het voertuig waarbij de klant/rechthebbende in fout is zal deze de in de polis van de WAM-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) voorziene vrijstelling dienen te vergoeden, de hoegrootheid van deze vrijstelling is vermeld op de overeenkomst.

Alle mechanische schade aan het voertuig welke te wijten is aan het gebruik van het voertuig en/of de mechanische schade aan het voertuig die substantieel is toegenomen door het gebruik van het voertuig door de Huurder/Rechthebbende zal volledig en onverkort ten laste van deze vallen inclusief de mogelijke extra kosten van sleping, depannage of aanverwante

ARTIKEL 11: BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder moet in geval van ongeval, diefstal en poging tot diefstal onmiddellijk aangifte doen bij de bevoegde politiediensten en binnen de 24 uur Garage De Witte nv in kennis stellen. In de aangifte aan Garage De Witte nv dienen de omstandigheden, datum, plaats en tijdstip van het voorval, adres van de eventuele tegenpartij, PV-nummer en de gegevens van de verbaliserende politiedienst vermeld te staan. De huurder mag geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van Garage De Witte nv op zich nemen.

Indien de huurder het voertuig 14 kalenderdagen na het contractueel voorziene einde van de overeenkomst nog niet heeft binnengeleverd, behoudens in de gevallen waar de niet binnenlevering niet aan hem kan aangerekend worden en hij Garage De Witte nv daarvan op correcte wijze op de hoogte heeft gebracht, zal het voertuig als definitief gestolen door de huurder beschouwd worden. De huurder zal in voorkomend geval naast de huurgelden tot op die datum en de administratiekosten vermeldt onder artikel 2 , eveneens de waarde van het voertuig verschuldigd zijn aan Garage De Witte nv.

Indien de huurder betrokken is bij een ongeval met derden en hij nalaat hetzij een behoorlijk door de bij het ongeval betrokken partijen ingevuld en ondertekend “aanrijdingsformulier” hetzij een PV van een bevoegde politiedienst voor te leggen zal deze huurder niet enkel de vrijstelling voorzien in de WAM-verzekering waarvan sprake in artikel 8 in fine van deze voorwaarden dienen te betalen, maar eveneens een vergoeding voor bijkomende administratiekosten gelijk aan € 250 (exclusief BTW), onverminderd eventuele gerechtskosten. In geval Garage De Witte nvbij gebreke aan overhandiging van een voornoemd “aanrijdingsformulier” of PV twijfelt aan het feit of er al dan niet derden betrokken waren bij het ongeval is zij gerechtigd ter zake een verklaring op eer van de huurder te vragen, bij het niet verstrekken van gezegde verklaring op eer zal het desbetreffende schadegeval verder afgewerkt worden als een ongeval zonder derden. De huurder zal in elk geval volledig aansprakelijk zijn voor alle schade berokkend aan het voertuig indien hij valse inlichtingen heeft verschaft tijdens het afsluiten van de overeenkomst. De huurder is volledig aansprakelijk voor de overtredingen en misdrijven door hem gedaan tijdens de huurperiode, hij zal in elk geval aan de bevoegde overheden verklaren het voertuig niet te gebruiken voor rekening van General Lease, hij vrijwaart ter zake uitdrukkelijk Garage De Witte nv De huurder verplicht er zich toe om desgevallend elke derde op de hoogte te brengen van het eigendomsrecht van Garage De Witte nv op het voertuig.

ARTIKEL 12: ALGEMEEN

In het geval het voertuig tijdens de verhuur niet meer geschikt is als zijnde voertuig, dient de Huurder Garage De Witte nv op de hoogte te brengen op het noodnummer 0032 3 7071696. Garage De Witte nv heeft de keuze tussen het vervangen van het voertuig of een herstelling te laten uitvoeren. In geval van een panne of ongeval, buiten panne of ongeval te wijten aan de schuld of de nalatigheid van Garage De Witte, kan de huurder geen aanspraak maken op een schadevergoeding of vervangwagen.

ARTIKEL 13: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Tijdens de verwerking van de reservatie en de afhandeling van de overeenkomst, worden een aantal persoonlijke gegevens opgevraagd. Het is verplicht alle gevraagde informatie mee te delen, opdat de huurovereenkomst tot stand kan komen. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Garage De Witte nv.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1992, heeft de huurder volgende rechten aangaande zijn persoonlijke data: recht op inlichtingen wat betreft de bestemming van deze gegevens, recht op de ondervraging van de verwerkingsverantwoordelijke, recht op toegang tot de gegevens, recht op verbetering, recht op verzet en recht op verwijdering na het verstrijken van de termijn die voor het aangekondigde doeleinde noodzakelijk is. Hiertoe dient de huurder Een schriftelijke aanvraag in te dienen waarbij hij een bewijs van zijn identiteit oplevert.

ARTIKEL 14: GELDIGHEID

De nietigheid of onwerkzaamheid van één van de bepalingen zal onderhavige voorwaarden niet in het gedrang brengen.

ARTIKEL 15: BEVOEGDHEID

Onderhavige voorwaarden worden beheerst door Belgisch Recht. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit de uitvoering of de interpretatie van huidige overeenkomst, indien ze werd afgesloten met bedrijven, handelaars of beoefenaars van vrije beroepen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. In geval huidige overeenkomst werd aangegaan met een particuliere consument zal de territoriale bevoegdheid geregeld worden volgens de bepalingen van artikel 624, 1°, 2° en 4° Gerechtelijk Wetboek.

ARTIKEL 16: ACCESSOIRES

Op het huren van accessoires zijn ook bovenstaande voorwaarden van toepassing. Als er dakdragers gehuurd worden, is er een eenmalige plaatsingkost van € 50 verschuldigd, ook al zou die bij het online boeken niet aangeduid geweest zijn.